20.6.12

ΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΩΠΗΣΕΙΣ

Νύν κατακλυσμού καιρός, ουχί υδάτων, αλλά αιρέσεως και λόγων δυσσεβούς κακοδοξίας. 

Καιρός του λαλείν εντέλλεται Κύριος, και ουχί του σιγάν (Εκκλ. γ΄ 7) 

έν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως (Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου, PG. 99, 1321). 

Διότι σιγή των λόγων (της αληθείας) αναίρεσις των λόγων (της πίστεως) εστί (Αγίου Μαξίμου Ομολογητού, PG. 90, 165).  

Έν προκειμένω, η σιωπή μέρος συγκαταθέσεως πρός την αίρεσιν έστι (Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου, PG. 99, 1121)

όπερ σκάνδαλον μέγιστον. Πρός τούς ούτω βαρέως αμαρτάνοντας, ο θείος λόγος βοά Ίνα τί παρεσιωπήσατε ασέβειαν και τάς αδικίας αυτής ετρυγήσατε; (Ώσ. ι΄ 13).


Πάς Ορθόδοξος καταβάτω είς τον καλόν αγώνα του αντιαιρετικού λόγου, κατά δύναμιν,. Διότι πάς φιλόθεος άνθρωπος πρός διδασκαλίαν αυτεπάγγελτος (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 1037). 

Ούχι μόνο ο κληρικός και μοναχός, αλλά και ο λαικός. Ταύτα και λαικοίς νομοθετώ λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ταύτα και πρεσβυτέροις εντέλλομαι, ταύτα και τοίς άρχειν πεπιστευμένοις
 
Ποία; Βοηθήσατε τώ λόγω πάντες, όσοι τό δύνασθαι βοηθείν έκ Θεού έχετε (PG. 36, 308). 
 
Ο δέ Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει πρός τον Παντολέοντα Λογοθέτην ότε περί πίστεως ο λόγος, ούκ έστιν ειπείν, εγώ τίς είμι; Ιερεύς; άλλ' ουδαμού. Άρχων; καί ούδ' ούτως (PG. 99, 1321)  
 
Λάλει, ούν κυριέ μου, λάλει. Διά τούτο καγώ ο τάλας, δεδοικώς το κριτήριον (της δευτέρας παρουσίας), λαλώ (αυτόθι). 
 
Διότι καί αυτός ο πένης πάσης απολογίας εστέρηται έν ημέρα κρίσεως, μή τανύν (τώρα) λαλών, ώς κριθησόμενος και διά τούτο μόνον (αυτόθι).

Φεύγωμεν το φοβερόν της σιωπής κρίμα (του αυτού, PG. 99, 1076). 
  
Εί γάρ δυσφημείται Χριστός (νύν δέ έν τώ προσώπω της Ορθοδοξίας), πώς ημείς σιωπήσωμεν; (Αγίου Κύριλλου Άλεξανδρείας, Μ. 4, 1016).
 
 Έν προκειμένω, άφωνος γίνεται ουχί ο Ορθόδοξος, άλλ' ο νεκρωθείς υπό της αιρέσεως και πρός την αντίδοσιν του κακού μένων ακίνητος τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (PG. 44, 728).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...