3.1.12


Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον,

οὐρανὸν τὸ σπήλαιον· 

θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον· 

τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, 

Χριστὸς ὁ Θεὸς· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...