28.11.11

Ὁλοκληρωτισµὸς καὶ Οἰκουµενισµὸς ἰσοπεδώνουν Ἑλλάδα καὶ Ἐκκλησία

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δὲν εἶναι µόνον τὰ καταιγιστικά, δίκην ὀλετῆρος, οἰκονοµικὰ µέτρα ποὺ ἐξαπολύει ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κατὰ κύµατα-ἐπικαιροποιήσεις, ἡ δωσιλογικὴ κυβέρνηση τῆς τριπλῆς κατοχῆς τοῦ Μνηµονίου (Κεντρικὴ Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, Διεθνὲς Νοµισµατικὸ Ταµεῖο)...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ παταγώδης ἀποτυχία καὶ τὸ πασιφανὲς ἀδιέξοδο τοῦ «σωτηρίου» Μνηµονίου, πού, ἂν δὲν εἶναι σκοπούµενο ἔγκληµα, τότε πρόκειται γιὰ κολοσσιαῖο ἀνοσιούργηµα κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ ἀνθρώπους ἀµαθεῖς καὶ ἀνίκανους καὶ ἐπηρµένους, οἱ ὁποῖοι παριστάνουν τοὺς «φωστῆρες»· τυπικοὶ γραφειοκράτες τῆς χρεωκοπηµένης —σὲ οἰκονοµικὸ καὶ πολιτικὸ καὶ θεσµικὸ ἐπίπεδο— ὑπερεξουσίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως...

Δὲν εἶναι µόνον οἱ µειώσεις µισθῶν καὶ συντάξεων, ἡ κατάργηση ἀκόµη καὶ πολυτεκνικῶν ἐπιδοµάτων, ἡ ραγδαία διόγκωση τῆς ἀνεργίας, ὁ στραγγαλισµὸς τῆς ἀγορᾶς, τὸ κλείσιµο χιλιάδων ἐπιχειρήσεων, ἡ ἐξαθλίωση ἑκατοµµυρίων πολιτῶν...

Δὲν εἶναι µόνον οἱ αὐξήσεις τῶν ἀµέσων καὶ ἐµµέσων φόρων, τῶν τιµολογίων τῶν δηµοσίων καὶ κοινῆς ὠφελείας ἐπιχειρήσεων, ἡ αὐξανόµενη ἀκρίβεια τῶν τροφίµων καὶ ἄλλων βασικῶν ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν...

Δὲν εἶναι µόνον ὅτι τὶς µίζες, τὶς προµήθειες, τὶς κλοπές, τὴ διασπάθιση καὶ κακοδιαχείριση καὶ κατασπατάληση (πρὸς ἐργολάβους, προµηθευτές, «µὴ-κυβερνητικὲς» ὀργανώσεις καὶ πρὸς πάσης φύσεως κερδοσκόπους καὶ ἡµετέρους) τοῦ δηµοσίου χρήµατος —καὶ µάλιστα δανεικοῦ— τὶς φορτώνουν στὶς πλάτες τοῦ ἐργαζοµένου καὶ πενοµένου λαοῦ...

Δὲν εἶναι µόνον ὅτι µὲ ἰταµότητα καὶ ἠθικολογικὴ ὑποκρισία καθιστοῦν συµµέτοχο καὶ συνένοχο στὸ µεγάλο φαγοπότι τῆς ρεµούλας καὶ τῆς κλεψιᾶς ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό...

Δὲν εἶναι µόνον ὅτι χαρίζονται στοὺς ἔχοντες καὶ κατέχοντες καὶ ἀδηφάγως κερδοσκοπήσαντες κατὰ τὴν περίοδο τῶν «παχέων ἀγελάδων», στὴν µεταδικτατορικὴ περίοδο τῶν δανείων, ἐπιτρέποντας καὶ µάλιστα διευκολύνοντάς τους νὰ ἐξαγάγουν τὰ κεφάλαια καὶ τὶς καταθέσεις τους —συνήθως µαῦρο χρῆµα ἀπὸ φοροδιαφυγὴ καὶ παράνοµες καὶ ἐγκληµατικὲς δραστηριότητες— στὸ ἐξωτερικό...

Δὲν εἶναι µόνον ὅτι ὅσους παντοιοτρόπως λήστεψαν τὸ δηµόσιο ταµεῖο καὶ ἔστιψαν τὸν λαὸ τοὺς ἔχουν στὸ ἀπυρόβλητο, τοὺς προστατεύουν καὶ δὲν τοὺς κατάσχουν µετρητά, τὸν κινητὸ καὶ ἀκίνητο πλοῦτο ποὺ διαθέτουν —διότι µεταξὺ αὐτῶν συναριθµοῦνται καὶ οἱ ἴδιοι καὶ τὰ κοµµατικά τους ταµεῖα...

Δὲν εἶναι µόνον τὸ ξεπούληµα τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, τῶν δηµοσίων ὀργανισµῶν καὶ ἐπιχειρήσεων, τῆς ἀκίνητης περιουσίας τοῦ κράτους, τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν, τῶν πρώτων ὑλῶν, τοῦ πολιτισµοῦ καὶ τοῦ φυσικοῦ κάλλους τῆς Ἑλλάδας...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ ἀτιµωτικὴ ἀπεµπόληση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ κυριαρχίας καὶ ἡ ἐθελόδουλη ὑποθήκευση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας...

Δὲν εἶναι µόνον ὁ προγραµµατισµένος καὶ ἐξυφαινόµενος καὶ κατ’ αὐτὰς ἐπιταχυνόµενος ἀκρωτηριασµὸς τῆς πατρίδος...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ ὁλοµέτωπη ἐπίθεση κατὰ τῆς ἱστορίας, κατὰ τῆς ἐθνικῆς καὶ λατρευτικῆς συνειδήσεως, κατὰ τῆς πολιτισµικῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ ὑποβάθµιση τῆς παιδείας σὲ «ἐκπαίδευση», ἡ διαστροφὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους σὲ «ἐπιστηµονικοφανῆ» ψεύδη, ἡ µετάλλαξη τοῦ ὀρθοδόξου-ὁµολογιακοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικὴ προπαγάνδα τῆς Νέας Ἐποχῆς, καὶ ἀκόµη τὸ κλείσιµο σχολείων!!!...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς µάνας καὶ τροφοῦ τοῦ Ἔθνους, ἡ διαγραφὴ καὶ διαστρέβλωση τῆς παρουσίας της στὴν ἱστορία του καὶ ἡ ἀποδόµηση τῶν διαχρονικῶν σχέσεών της µὲ τὸν ἑλληνικὸ λαό...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἐθνικῆς ὁµοιογένειας καὶ τῆς πληθυσµιακῆς συνθέσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ µὲ τὴν νόµιµη καὶ παράνοµη µαζικὴ µετανάστευση µουσουλµανικῶν πληθυσµῶν στὴν Ἑλλάδα...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ ἀπαγόρευση µεταδόσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τὴ Μεγάλη Ἑβδοµάδα καὶ τῆς εὐχῆς-εἰδήσεως «Χριστὸς ἀνέστη!»...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ γενικευµένη προδοσία τοῦ «πολιτικοῦ προσωπικοῦ», ὡς ἐντολοδόχου καὶ ὀργάνου τῶν ἐξουσιαστῶν-παγκοσµιοκρατῶν, τῆς Λέσχης Μπίλντενµπεργκ καὶ ἄλλων σιωνιστικῆς καὶ παγκοσµιοκρατικῆς ἐµπνεύσεως καὶ καθοδηγήσεως ἐξωθεσµικῶν καὶ σκοτεινῶν µηχανισµῶν· τόσο τῶν αὐτουργῶν πολιτικῶν ὅσο καὶ —κυρίως αὐτὸ— ἐκείνων ποὺ ἀνέχονται τοὺς αὐτουργοὺς καὶ ἀποδέχονται, δικαιολογοῦν καὶ κουκουλώνουν τὶς αὐτουργίες τους...

Δὲν εἶναι µόνον τὰ ἠλεκτρονικὰ δεσµὰ ποὺ ἐπιβάλλουν µὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, τὰ τσὶπ καὶ τὰ πάσης φύσεως φοβερὰ καὶ ἄγνωστα στοὺς πολίτες µέσα ποὺ διαθέτει ἡ ἐπιστήµη καὶ ἡ τεχνολογία σήµερα καὶ στὸ µέλλον...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ κατάργηση τοῦ Συντάγµατος µὲ τὴν φαλκίδευση τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων...

Δὲν εἶναι µόνον τὸ πραξικόπηµα κατὰ τοῦ Συντάγµατος, κατὰ τοῦ πολιτεύµατος καὶ τῶν δηµοκρατικῶν θεσµῶν ποὺ βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ κατάργηση τῆς ἐργατικῆς νοµοθεσίας καὶ κάθε νόµου ποὺ προστατεύει τὶς πολιτικὲς ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα τοῦ πολίτη, ἀλλὰ ἀντιστρατεύεται τὴν ἐθελοδουλεία καὶ τὴν νεοαποικιοκρατία καὶ τὰ συµέροντα ντόπιων καὶ ξένων ἐργολάβων καὶ προµηθευτῶν καὶ τοκογλύφων...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ νεο-ἀποικιοκρατία, ποὺ ἑδραιώνεται στὴ χώρα µὲ τὶς ληστρικὲς παραχωρήσεις-συµβάσεις σὲ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις δηµοσίων ἔργων ὑποδοµῆς (δρόµων, ἀεροδροµίων, λιµανιῶν κ.λπ.), σὲ «ἐπενδυτὲς» οἱ ὁποῖοι «ἐπενδύουν» µόλις τὸ 8-10% τοῦ κόστους· ἔργα τὰ ὁποῖα καλοῦνται νὰ πληρώνουν ἐπὶ δεκαετίες οἱ «χρῆστες τους» —καὶ µάλιστα πρὶν κατασκευαστοῦν καὶ τοὺς παραδοθοῦν πρὸς χρήση, ἀλλὰ καὶ ἀκόµη ὅταν ἔχουν ἀποπληρωθεῖ!!!— λὲς καὶ οἱ πολίτες δὲν πληρώνουν ἤδη ὑπερβολικοὺς ἀµέσους καὶ ἐµµέσους φόρους καὶ τέλη ἀκριβῶς γιὰ νὰ τοὺς παρέχει τὸ κράτος αὐτὰ τὰ κοινωνικὰ ἀγαθά...

Δὲν εἶναι µόνον ἡ κατάσταση δουλείας ποὺ ἐπιβάλλουν στὸν ἕλληνα πολίτη ὅσο ζεῖ ἀλλὰ καὶ ἡ «κατάσχεση» τοῦ σώµατός του δίκην «πράγµατος» —αὐθαιρέτως καθισταµένου ὡς «ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ»— γιὰ τὴν ἐν ζωῇ σκύλευση καὶ κατακρεούργησή του καὶ ἐµπορευµατοποίηση τῶν ὀργάνων του ὡς, τάχα, «δωρητοῦ» ἀλλὰ χωρὶς τὴ ρητὴ συναίνεση τοῦ ἰδίου καὶ τῆς οἰκογενείας του, καὶ µάλιστα ἀνεξαρτήτως τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἠθικῶν καὶ φιλοσοφικῶν πιστευµάτων του· ἔτσι ὥστε ὁ ἄνθρωπος καθίσταται δοῦλος στὴ ζωὴ καὶ πρᾶγµα στὸν θάνατο, σὲ µίαν ἰδιότυπη καὶ «µετανεωτερικὴ» ἐφαρµογὴ τοῦ ἀριστοτελικοῦ: δοῦλος=πρᾶγµα!...

Δὲν εἶναι µόνον τὰ ψεύδη καὶ ἡ παραπληροφόρηση, ἡ γκαιµπελικὴ προπαγάνδα ποὺ ἐξαπολύουν ἀπὸ τὰ ἔντυπα καί, κυρίως, ἠλεκτρονικὰ µέσα µαζικοῦ ἐκφοβισµοῦ (ΜΜΕ) —τὰ κρατικὰ κανάλια καὶ τὰ κανάλια τῶν ἐργολάβων δηµοσίων ἔργων καὶ προµηθευτῶν— σχετικὰ µὲ τὸ χρέος τῆς χώρας, ἀποκρύπτοντας τὴν ἀλήθεια: τὸν τρόπο τῆς δηµιουργίας του καὶ τῆς διογκώσεώς του, τοὺς αὐτουργούς του καὶ τοὺς διαχειριστές του, ἐκείνους ποὺ εὐνοήθηκαν καὶ τὸ καταλήστεψαν, καί, βεβαίως, ἀποκρύπτοντας τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸ µεγαλύτερο ποσοστό του αὐτὸ τὸ τροµακτικὸ χρέος εἶναι πλασµατικό!...

Δὲν εἶναι µόνον ὅτι ὑποβάλλουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ πολύχρονη φτώχεια καὶ ἐξαθλίωση, ὅτι καταδικάζουν τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀνοικτὴ ὑποτέλεια ξεπουλώντας τὸν πλοῦτο καὶ τὸ µέλλον της, ὅτι ἑτοιµάζονται νὰ ἀκρωτηριάσουν τὴν πατρίδα· καὶ ὅλα αὐτὰ µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ «ξαναβγοῦµε στὶς ἀγορές», δηλαδὴ γιὰ νὰ ξαναδανειστοῦµε!!! ὥστε νὰ βρεθοῦµε τάχιστα σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ τὴ σηµερινὴ µὲ ἀκόµη µεγαλύτερο χρέος!!!...

Εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ συµβαίνουν καὶ ἄλλα πολλὰ —καὶ συµβαίνουν ὅλα µαζὶ— ὑπαγορευόµενα ἀπὸ τοὺς παγκοσµιοκράτες εἰσβολεῖς-κατακτητὲς καὶ ἐκτελούµενα ἀπὸ τὴν ἐκλεκτή τους δωσιλογικὴ κυβέρνηση καὶ µάλιστα τοῦ µειοψηφικοῦ ποσοστοῦ 20% τοῦ ἐκλογικοῦ σώµατος.

Εἶναι ὁ ἀπόλυτος παγκοσµιοκρατικὸς ὁλοκληρωτισµὸς τῆς σιωνιστικῆς λαίλαπας, τῶν ἐξουσιαστῶν τοῦ κόσµου τούτου, ποὺ ἐπελαύνει κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Εἶναι ὁ σύγχρονος φασισµὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς, ποὺ ἐπιβάλλει τὴν Παγκοσµιοποίηση καὶ τὴ Νέα Τάξη Πραγµάτων στὸν πλανήτη, τὴν παγκόσµια οἰκονοµία, τὴν παγκόσµια κυβέρνηση/διακυβέρνηση µὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου.

Εἶναι ἡ ἀπροκάλυπτη δικτατορία τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ καὶ χρηµατιστηριακοῦ κεφαλαίου, ποὺ ἐφαρµόζεται ἐπὶ ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κόσµου.

Εἶναι ὅλα αὐτά, βεβαίως! Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν εἶναι µόνον αὐτά!!!

Ὑπάρχει ἀκόµα κάτι πολὺ µεγαλύτερο, κάτι πολὺ χειρότερο, κάτι ὀλέθριο:

ἐµωράνθη τὸ ἅλας τῆς γῆς!...

Ἀποστατήσαµε ἀπὸ τὸν Θεό!...

Προδόθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη µας στὸν Χριστό!...

Προδόθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του καὶ παραδόθηκε βορὰ καὶ λάφυρο καὶ σκύλευµα στοὺς ἐχθρούς Του, στὰ ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου!...

Προδόθηκε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ µὲ τὴ συναίνεσή τους καὶ µὲ φοβεροὺς ὅρκους καὶ φρικτὲς ὑποσχέσεις ἐτάχθηκαν ἀκριβῶς νὰ διαφυλάττουν τὴν αὐθεντικότητα τῆς Πίστεως καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας Του!...

Προδόθηκε ἀπὸ ἀναξίους, ἀρνησιχρίστους, αἱρετικοὺς καὶ αὐτοµόλους πατριάρχες, ἀρχιερεῖς, ἐπισκόπους, κληρικούς, µοναχούς, γέροντες καὶ πνευµατικούς!...

Προδόθηκε ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐξουσιαστικῶς ἀποτελοῦν τὴ«διοικοῦσα ἐκκλησία» καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἰδιοτελῶς ὑπηρετοῦν τὸ αὐθαίρετο καὶ αὐταρχικὸ καὶ ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς της!... Καθεστώς, τὸ ὁποῖο οὐσιαστικὰ ἔχει τεθεῖ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἔχει ἐπιβληθεῖ ἐπὶ Αὐτῆς (ἐλέῳ πολιτικῆς διαπλοκῆς καὶ οἰκονοµικῶν σκανδάλων καὶ ἠθικῶν «ἰδιαιτεροτήτων» καὶ ἐξουσιαστικῶν ἐλὶτ καὶ µασωνίας) καὶ ἀλλοτριώνει τὸ ὀρθόδοξο φρόνηµα ἐντὸς Αὐτῆς!... Καθεστὼς ποὺ ἀσχηµονεῖ κατὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, κατὰ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως, κατὰ τῆς ἁγιοπατερικῆς Διδασκαλίας καὶ Παρακαταθήκης, κατὰ τῶν ἁγίων Οἰκουµενικῶν καὶ ἄλλων Συνόδων, κατὰ τῶν ἱερῶν Κανόνων!...

Καὶ ἀκόµη· ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία µας ἐγκαταλείφθηκε —κατὰ τὸ µεγαλύτερο µέρος του— ἀπὸ τὸν λαό· τὸν ἐν πολλοῖς ὀλιγωροῦντα καὶ οἰκειοθελῶς ἀγνοοῦντα καὶ ἀνοήτως ἐθελοτυφλοῦντα καὶ περὶ πολλῶν τυρβάζοντα καὶ περὶ ἐφηµέρων µεριµνοῦντα καὶ ἀδιακρίτως ὑπακούοντα σὲ ψευδο-ἐπισκόπους, σὲ ψευδο-γέροντες, σὲ ψευδο-πνευµατικούς, ποὺ τεχνηέντως τοῦ «σερβίρουν» τὸν πνευµατικὸ ἐφησυχασµό· ἀνησυχοῦντες ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ τὰ προνόµια καὶ τὰ ὀφέλη ποὺ τοὺς προσφέρει τὸ καθεστὼς στὸ ὁποῖο ἀνήκουν καὶ πειθήνια καὶ ἰδιοτελῶς τὸ ὑπηρετοῦν!...

Λίγοι ἀντιλαµβάνονται τί συµβαίνει· ὅτι ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία µας ἐξουνιτίζεται, δυτικοποιεῖται, οἰκουµενιστικοποιεῖται!...

Ἀκόµη λιγότεροι ἀντιδροῦν, ἐνδιαφέρονται, µιλοῦν, κινοῦνται· γιὰ νὰ ὑποστοῦν χλευασµούς, ὕβρεις, προπηλακισµούς, ἀπειλές, διώξεις!...

Ἐλάχιστοι προχωροῦν στὴν Ἀποτείχιση, τὴν ὁποία συνιστοῦν σὲ καιρὸ αἱρέσεως τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἡ ἱερὰ Παράδοση, οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἱεροὶ Κανόνες, ἡ διαχρονικὴ πρακτικὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία!...

Μετρηµένοι στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ οἱ ἱερεῖς, οἱ λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου, ποὺ πράγµατι παραµένουν λειτουργοί Του, ἐκεῖνοι ποὺ ἀποτειχίζονται —ἂν καὶ δὲν ὁµονοοῦν µεταξύ τους!...

Μικρὸ τὸ λῆµµα, ἀλλὰ ἀρκετὸ γιὰ νὰ κρατήσει τὴν ἐλπίδα καὶ νὰ προσελκύσει τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ φιλανθρώπου καὶ πανοικτίρµονος Τριαδικοῦ Θεοῦ µας!...

Ἀλλὰ ὄντας σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση ἡ στρατευοµένη Ἐκκλησία Του κι ἐµεῖς ἀλληθωρίζοντας —ἄλλοι περισσότερο, ἄλλοι λιγότερο, ἄλλοι ἀνεχόµενοι, ἄλλοι ὀλιγωροῦντες, ἄλλοι «ὑπακούοντες», ἄλλοι φιλαρχοῦντες— πρὸς τὸν Οἰκουµενισµὸ καὶ τὸν Συγκρητισµό, πρὸς τὸν Ἀντίχριστο, ἔχοντας µωρανθεῖ τὸ ἅλας τοῦ κόσµου, πῶς νὰ ὑπερβοῦµε τὶς δοκιµασίες µὲ τὶς ὁποῖες ἡ ἀσύνορη καὶ ἀτελεύτητη ἀγάπη Του πρὸς τὰ πλάσµατά Του προσπαθεῖ νὰ µᾶς συνετίσει καὶ νὰ µᾶς σώσει;

Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς µᾶς προειδοποεῖ: Μποροῦν νὰ µᾶς πάρουν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ψυχή µας· αὐτὴ θὰ τὴ χάσουµε µόνον ἂν τὴν παραδώσουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι!

Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο. Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», τχ. 07 (2011) 1-4
 http://www.ekklisiastikos.com

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...