15.10.11

Ο Γερμανίας υπεδέχθη τον αιρεσιάρχη Πάπα ως κανονικόν Αρχιεπίσκοπον της Εκκλησίας


Εἰς χαιρετισμόν του τὸν ἐχαρακτήρισε Παναγιώτατον, Ἁγιώτατον, Ἅγιον Πατέρα

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΝ ΠΑΠΑΝ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τὸ «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος...», τὸ ὁποῖον ἠκούσαμεν κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον, ἠκούσθη καὶ ὑπὸ τοῦ Σεβ. Γερμανίας, ὁ ὁποῖος προσέθεσε: «Ὁ Κύριος νὰ εὐλογῆ τὴν ὑπηρεσία σας»


Προσφάτως ὁ Πάπας Βενέδικτος ἐπεσκέφθη τὴν Γερμανίαν. Ἡ ἐπίσκεψίς του συνωδεύθη ὑπὸ ἐντόνων ἀντιδράσεων, τόσον ἐντὸς ὅσον καὶ ἐκτὸς Βουλῆς. Χιλιάδες Γερμανοὶ διε δήλωσαν ἐναντίον τῆς ἐπισκέψεώς του, ἐνῶ ἕνας εἰς τοὺς ἕξι Βουλευτὰς ἐξέφρασαν τὴν ἔντονον ἀντίθεσίν των διὰ τὴν ἐπίσκεψιν. Ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν ὅτι ἐπισκέπτεται τὴν Γερμανίαν ὄχι ὡς Ἀρχηγὸς Κράτους (Βατικανόν), ἀλλὰ ὡς πνευματικὸς πατέρας, διὰ νὰ κηρύξη τὸν χριστιανισμόν.

 Ὡς πνευματικὸν πατέραν ὅμως, φαίνεται ὅτι τὸν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος. Οὗτος πιστὸς εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον ἐξίσωσε τὸν Παπισμὸν μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκ κλη σίαν καὶ ἀποδέχεται τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν ὡς κανονικὸν μέλος τῆς Ἐκ κλησίας μας, ὑπεδέχθη τὸν Πάπαν μὲ ὕμνους καὶ χαρακτηρισμοὺς, τοὺς ὁποίους ἠκούσαμεν ὑπὸ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καὶ τῆς Συνοδείας του κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τὸ Φανάριον. «Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». «Παναγιώτατε», «Ἁγιώτατε», «Ἀγαπητὲ Ἅγιε Πατέρα», «ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ τὸν πιὸ ἱερὸ μεσολαβητὴ τῆς μητέρας του», «ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ τὴν ὑπηρεσία σας», εἶναι οἱ κυριώτεροι χαρακτηρισμοὶ, ποὺ ἀπέδωσεν ὁ Σεβ. Γερμανίας εἰς τὸν Πάπαν. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ χαρακτηρισμοὶ καταδεικνύουν ὅτι οἱ Μητροπολῖται τοῦ Οἰκ. Θρόνου ἔχουν ἀποδεχθῆ τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ ὡς Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως καὶ οἱ Παπικοὶ ἀπὸ πλανηθέντες χριστιανοί ἀντιμετωπίζονται ὡς οὐδέποτε κηρύξαντες τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ἀνατροπὴν τῶν δογμάτων τῆς πίστεώς μας.


Ἡ ὁμιλία τοῦ Γερμανίας

Παραθέτομεν τὴν ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ὡς τὴν μετέφρασεν ὁ Γερμανομαθὴς δημοσιογράφος κ. Μάνος Χατζηγιάννης. Αὕτη ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«“Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου” (Ματθ. 21:9).
Μὲ αὐτὸ τὸ ἐδάφιο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, σᾶς καλωσορίζω, Παναγιώτατε, ἐξ ὀνόματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὴ Γερμανία, σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ παρὰ τὸ πλῆρες πρόγραμμά σας ἡ ἐπίσκεψή σας κατέστη δυνατή.
Αὐτὴ ἡ εὐγνωμοσύνη πηγαίνει ἐπίσης καὶ σὲ σᾶς, ἀγαπητὲ Κύριε Ἀρχιεπίσκοπε Zollitsch, ποὺ μᾶς καλέσατε καὶ ἐξεφράσατε ἱκανοποίηση τόσο φιλικά. Τοὺς χαιρετισμοὺς καὶ τὶς εὐχαριστίες μου πρὸς τὶς συνδεδεμένες. Ἐνδέχεται σίγουρα νὰ μιλήσω ἐξ ὀνόματος τῶν σήμερα ἐδῶ παρευρισκομένων ἐπισκόπων τῶν Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας.
Εἶναι ὡραῖο ὅτι ἡ συνάντησή μας ἐδῶ στὸ Φράϊμπουργκ, πραγματοποιεῖται μόλις λίγα βήματα μακριὰ ἀπὸ τὴ “Munster Παναγία" (σ.σ. γνωστὴ ἐκκλησία στὸ Φράϊμπουργκ). Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντα ἐκεῖ, πάντα παροῦσα στὸ ταξίδι μας στὸ χρόνο. Καὶ αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς ἐπισκόπους μας.
Ὅταν λαμβάνουμε στὴ χειροτονία μας ὡς ἐπισκοπικά ἐμβλήματα, τὸ ἐγκόλπιον (ὀνομάζεται ἐπίσης Παναγίας), αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ. Τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας (Μαντόνα) εἶναι τὸ χαρακτηριστικό τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου μας ὅτι μπορεῖ πάντα νὰ στέκεται στὴν καρδιά μας. Ἀναφορικὰ μὲ αὐτὸ εἶναι ὁ ὅρος "ἐγκόλπιον". Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι φοροῦν αὐτὸ τὸ ἐγκόλπιο (Παναγίας), ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι μιὰ συνειδητὴ ἔνδειξη τῆς ἀφοσίωσής μας στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς πίστη στὴν ἐκκλησία.
Ἐσεῖς ἀκόμη τὸ διατυπώσατε κάποτε: “Ἡ Παλαιὰ Ἐκκλησία (Βίβλος) δὲν βρῆκε καμία δυσκολία - σύμφωνα μὲ τὴν βιβλικὴ σκέψη - νὰ ἀναγνωρίσει στὴν γυναίκα ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ τὴν Μαρία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ βλέπει διαχρονικὰ τὴν ἐκκλησία, τὴν σύζυγο καὶ τὴν μητέρα, στὴν ὁποία ἀναδεικνύεται στὴν ἱστορία τὸ μυστικό τῆς Μαρίας” [1].
Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια εἴμαστε ἀκόμη παλιὰ ἐκκλησία καὶ ποὺ κατὰ τὸν 21ο Αἰώνα, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβεια γιὰ τὸ “Παναγία” (τὸ ἐγκόλπιον) συνεχίζεται. Συνεπῶς δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ μισογυνισμό, ἂν ἡ συνάντησή μας σήμερα - σὲ ἀντίθεση μὲ οἰκουμενικὲς συναντήσεις σας, τὶς τελευταῖες ἡμέρες - εἶναι μιὰ συνάντηση μεταξύ τῶν ἀνδρῶν μόνο...
Ἁγιώτατε!
Θὰ εἶναι εὐχάριστη ἡ θέση νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ τὴν τελευταία σας ἐπίσκεψη στὴ Γερμανία κάτι ἔγινε ἀκόμη καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος βρέθηκε γιὰ παράδειγμα ἡ καθιέρωση τοῦ θεμέλιου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὴ Γερμανία. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἀπόφαση τῆς τέταρτης διάσκεψης στὸ Πανορθόδοξο preconciliar Chambesy τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2009. Ὑπῆρχαν οἱ λεγόμενες μητέρες-ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες μαζὶ βοήθησαν νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὅτι τὰ χρόνια τῆς συνεργασίας στὴν προϋπάρχουσα "Ἐπιτροπὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Γερμανία» (KOKiD) συνεχίστηκαν καὶ ὅτι ἡ ἐνίσχυσή της ἦταν de facto καὶ de jure.
Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες ἐνορίες στὴ χώρα μας ἐργάζονται τώρα μαζὶ στὴν Ἐπισκοπικὴ Διάσκεψη. Κατὰ συνέπεια, ἀνταποκρίνονται στὴ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Chambesy, τὸ ὁποῖο ἔχει κυριολεκτικὰ γιὰ τὴ δική μας καὶ τῶν ἄλλων ταυτόχρονα ἱδρυθεῖσα ἐπισκοπικὴ συνεδρία “καὶ
τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ἀνησυχία (...) νὰ κάνει ὁρατὴ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κοινῆς δράσης ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων σὲ κάθε περιοχὴ, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ποιμαντικῶν ἀνάγκων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ποὺ ζοῦν ἐκεῖ, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντι στοὺς μὴ Ὀρθόδοξους καὶ στὸ σύνολο τῆς κοινωνίας σὲ αὐτὴ τὴν περιοχή, τὴν προώθηση τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης, κλπ. Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ πρώην ἐπισκοπὲς ἀκόμη περισσότερο καὶ διαχειρίζονται τὶς ὑποθέσεις τους, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τώρα θὰ ἀντιπροσωπεύουν ἐπίσης τὰ κοινὰ συμφέροντα μαζί, γιὰ παράδειγμα ὅταν πρόκειται γιὰ διαχριστιανικὴ συνεργασία, τὴν παρουσία στὰ μέσα ἐνημέρωσης, τὴ θρησκευτικὴ διδασκαλία ἢ στὸν ἐκπρόσωπο στὴν ἕδρα τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβέρνησης καὶ τῆς Γερμανικῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς.
Ἡ Συνδιάσκεψη Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων εἶναι ἀκόμα στὰ σπάργανα, ἀλλὰ εἶναι βιώσιμη καὶ θὰ –γιὰ αὐτὸ εἶμαι πεπεισμένος – ἀναπτυχθεῖ καὶ θὰ εὐημερήσει μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 19 ἐπίσκοποι εἶναι μέλη τῆς Διάσκεψης τῶν Ἐπισκόπων ἀπὸ αὐτοὺς ἐκπρόσωποι-ἐπίσκοποι ἔχουν ἔρθει, γιὰ νὰ σᾶς χαιρετήσουν.
Ἐπιτρέψτε μου, Παναγιώτατε, νὰ κλείσω τὸ χαιρετισμό μου μὲ μιὰ ἡμερολογιακὴ σημείωση: ἡ σημερινὴ 24η Σεπτεμβρίου εἶναι στὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησία ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ νησὶ τῶν Κυθήρων. Ἐπιπλέον, θυμόμαστε ἀκόμα δύο ἄλλων ἁγίων.
Πρῶτον, ὑπάρχει ἕνας ἀριθμὸς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ἅγια Θέκλα, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, μιὰ μαθήτρια τοῦ Παύλου, ἡ πρώτη γυναίκα, ποὺ μαρτύρησε γιὰ τὸν Χριστό (χθὲς ἡ μνήμη της στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία). Καὶ ὑπάρχει καὶ κάποιος ἀπὸ τοὺς νεώτερους χρόνους: ὁ Ἅγιος Σιλουανός, ἕνας ρῶσος Ἁγιορείτης μοναχός τοῦ 20οῦ Αἰώνα.
Ἔτσι περιλαμβάνουν τοὺς Ἁγίους μιὰ μέρα ἀπὸ ὅλο τό φάσμα τῆς ἱστορίας τῆς ἐκκλησίας. Σὲ αὐτὴ τὴν κατανόηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως ζοῦμε καὶ ζοῦν: διαχρονική, δηλαδὴ στὸ χρόνο, ἀλήθεια στὰ σύνορα τοῦ χρόνου. Καὶ αὐτὸ θὰ συνεχιστεῖ ἰδιαίτερα στὴ Γερμανία: κοινὸ καὶ ὅλο καὶ περισσότερο ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλο. Συνεχίστε αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, γιὰ μένα θὰ εἶναι τό πιὸ σημαντικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ταξιδιοῦ σας μέσω τῆς χώρας μας καὶ αὐτὸ τὸ βράδυ.
Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, σᾶς εὐχόμαστε, ἀγαπητὲ Ἅγιε Πατέρα, μιὰ εὐλογημένη στιγμὴ ἐδῶ γιὰ τὸ τελευταῖο σκέλος τοῦ ταξιδιοῦ σας στὴ Γερμανία. Ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τὸν πιὸ ἱερὸ μεσολαβητή τῆς μητέρας του, ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τὴν ὑπηρεσία σας! Σᾶς εὐχαριστοῦμε!


 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...