18.10.11

Ἡ περὶ «δωρεᾶς ὀργάνων»

Ἡ περὶ «δωρεᾶς ὀργάνων» νεοταξικὴ θέση
τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου

Ἦρθε ἡ σειρὰ καὶ τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου Σαββάτου νὰ τοποθετηθεῖ στὸ θέμα τοῦ Ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καὶ τῶν μεταμοσχεύσεων, καὶ νὰ διαστρέψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ αὐτεξούσιό του, μὲ ὁμιλία του γιὰ «τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης καὶ δωρεᾶς ὀργάνων σώματος». Δὲν δίστασε, μάλιστα, νὰ προτάξει τοῦ κειμένου του τὸ βαρυγδούπως ψευδεπίγραφον: πὼς ὅ,τι γράφει, τὸ γράφει «ὑπὸ τὸ φῶς τῆς πατερικῆς ἀνθρωπολογίας»· καὶ ἐπικαλέσθηκε τοὺς Πατέρες, χωρὶς οὐδεμία κατοχύρωση τῶν συμπερασμάτων του σὲ κάποιο ἐκκλησιαστικὸ Πατέρα!!! Τώρα, πόσο φῶς μποροῦν νὰ ἔχουν οἱ σκοτισμένες νόες τῶν Οἰκουμενιστῶν στοὺς ὁποίους παραπέμπει καὶ μὲ τοὺς ὁποίους συμπορεύεται, τὸ δείχνουν οἱ ἀντιπατερικὲς διδασκαλίες ἀμφοτέρων.

Εἶπε μεταξὺ πολλῶν ἄλλων στὴν ὁμιλία του:
«Ὁ κάθε πιστὸς πρέπει νὰ γνωρίζει, ὅτι τὸ σῶμά του ἀνήκει καὶ στὰ λοιπὰ ἐκκλησιαστικὰ μέλη, ἄρα καὶ ἡ μετὰ θάνατον τύχη ἑνὸς σώματος δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴν ἐπιθυμία τοῦ νεκροῦ, ἀλλὰ εἶναι ὑπόθεση σχέσεων ὅλων»!
Καὶ μετὰ τὴν διατύπωση αὐτῆς τῆς “ὁλοκληρωτικῆς” ὑφῆς ἰδεοληψίας, προχώρησε καὶ στὴν ἐξαγωγὴ τοῦ ἀνυπόστατου καὶ ψευδοῦς συμπεράσματος, πὼς γι’ αὐτό, τάχα, ἡ Ἐκκλησία (ποιά Ἐκκλησία ἄραγε;) προτρέπει «στὴ δωρεὰ τοῦ σώματος, γιὰ τὴν ζωὴ ἄλλων συνανθρώπων καὶ στὴ δυνατότητα χρήσης ὀργάνων τοῦ νεκροῦ γιὰ μεταμόσχευση»!!! (Ἔκρυψε, ὅμως, ὅτι σὲ λίγο τὸ σῶμα μας θὰ ἀνήκει καὶ σὲ μιὰ ἄλλη νεοταξικὴ–«ἐκκλησιαστικὴ» κοινότητα, ἡ ὁποία θὰ τὸ μεταχειρισθεῖ καταλλήλως).
(Ὅλο τὸ ἄρθρο στό: www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=7180).

Δὲν ἀξίζει νὰ ἀπαντήσει κανεὶς σὲ ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ νομίζει πὼς αὐτὸς καὶ ἡ αἱρετίζουσα παρέα του ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία· σ’ ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος φέρει τὸν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου καὶ δὲν πιστεύει σ’ αὐτὸ ποὺ διδάσκει, δηλ. στὴν «Μία Ἐκκλησία» τοῦ συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀλλὰ στὸ αἱρετικὸ ἰδεολόγημα τῆς «Μίας καὶ διηρημένης Ἐκκλησίας»· ἰδεολόγημα ποὺ μὲ πεῖσμα ὑποστήριξε (ὑβρίζων μάλιστα ἐπισκόπους καὶ καθηγητὴ Δογματικῆς ποὺ τοῦ ὑπέδειξαν τὴν ἐκτρωματικὴ πλάνη του)· σ’ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ προσβλέπει σὲ μιὰ ΝεοΤαξικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μὲ πρόσχημα τὴν ἀγάπη ὑπέκυψε στὸ αἴτημα τῆς μετατροπῆς τοῦ κάθε ἀπροστάτευτου ἀνθρώπου σὲ «ἀνταλλακτικὰ πρὸς χρῆσιν» ἀπὸ τοὺς διαχειριστὲς τῆς παγκοσμιοποίησης.

Τὸν κ. Χρυσόστομο Σαββᾶτο δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ὑπακοὴ στὴν διαχρονικὴ ὀρθόδοξη θεολογία καὶ τὶς θεραπευτικὲς ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας, ἄνευ τῶν ὁποίων δὲν ζωοποιεῖται ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ποὺ προτείνει εἶναι κίβδηλη, καὶ ἐπιστρατεύεται ὡς δεκανίκι στὴν προσπάθεια τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, νὰ συνδράμουν τοὺς ἐντολεῖς τους γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν σχεδίων τῶν παγκοσμιοποιητῶν περὶ μεταμοσχεύσεων.

Τὰ κείμενα, ὅσων ἀπέδειξαν τὴν ἀντιχριστιανικὴ-καννιβαλικὴ πράξη τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ «νεκροὺς» (καὶ ἄρα, ὄχι ἀκόμα πραγματικὰ νεκρούς, γιατὶ περὶ αὐτοῦ οὐσιαστικὰ πρόκειται), εἶναι πολλά. Παραθέτω μιὰ παράγραφο μόνο ἀπὸ καίρια ἐρωτήματα τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεου, ποὺ μὲ εὐγενικὸ τρόπο ἔχει «ἀδειάσει» τὸν συνεπίσκοπό του ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλ’ αὐτὸς (ὅπως συνηθίζει) «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»:
«Πῶς αἰσθάνεται ἐκείνη τὴν ὥρα ἡ ψυχή; Πῶς ἐπεμβαίνουμε βίαια σὲ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου δὲν λειτουργοῦν μερικὲς ἐγκεφαλικὲς λειτουργίες, ἀλλά, ἐπειδὴ (ὅμως) λειτουργεῖ ἡ καρδία καὶ ὑπάρχει ἀκόμη ἡ ψυχή, ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται;... Μήπως τὸν βίαιο χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα τὸν κάνουμε ἀκόμη βιαιότερο καὶ ἑπομένως μεγαλώνουμε τὸν πόνο τῆς ψυχῆς, ὅταν λαμβάνουμε τὰ ὄργανα τοῦ σώματος, ἐνῶ ἀκόμη ζῇ ὁ ἄνθρωπος; Στὴν κατάσταση ἐκείνη τῆς διαδικασίας τῆς ἐξόδου, ποὺ γίνονται καὶ πολλὰ πνευματικὰ γεγονότα, ...μήπως δὲν σεβόμαστε τὶς πλέον συγκλονιστικὲς προσωπικὲς πλευρὲς τῆς ζωῆς του;... Μήπως ἡ υἱοθέτηση σκληρῶν ἐπιλογῶν, ἔστω γιὰ τὴν παράταση τῆς ζωῆς ἑνὸς ἄλλου ἀνθρώπου, ἐκλαμβάνεται ὡς βίαιη ἐνέργεια καὶ μία ἰδιότυπη "δολοφονία";».


http://trelogiannis.blogspot.com/

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...